Archive for the ‘VBA – Visual Basic for Applications’ Category

Executar l’entorn de programació d’Office VBA

Dilluns, setembre 19th, 2011

A les darreres versions d’Office l’eina de programació és desactivada.

Per a executar l’entorn de programació d’Office, Visual Basic for Application, només cal prèmer de manera simultània ALT + F11.