Archive for the ‘Premsa americana’ Category

Caiguda de la publicitat als diaris Americans

Dimecres, juny 3rd, 2009

Alan Muter al seu bloc “reflections of a newsosaur” fa una anàlisi de la baixada de vendes en publicitat impresa als diaris Americans, des de 2006.

La gràfica, que reprodueixo a continuació, mostra la baixada del 29,7%.

baixada_de_publicitat-q1-2009-newspaper-ad-sales-rate

En números respecte l’any passat, al primer trimestre de l’any 2009, han  deixat d’ingressar $2.6 billion, donat que ells considerat un billion 1.000 milions i no com nosaltres un milió de milions, han deixat d’ingressar aquest primer trimestre d’enguanya, respecte l’any passat: 2.600 milions de dòlars.

Les dades estan extretes de la Newspaper Association of America, en aquest informe.

Amèrica és un país que té una transparència envejable. Especialment respecte a tots els païsots socialistots d’europa enyoradots del marxisme, així que les coses es publiquen.

Al cap i a la fi és de sentit comú que l’informació circuli amb transparència: de cara a l’inversor i de cara a la societat en general.

En la meva opinió aquest és el principal motiu per el que els socialistots escampen un odi irracional envers Estats Units i Israel.

Si els ciutadans Catalans exigíssim el mateix grau de transparència als nostres governs i polítics, aquests no durarien ni dos dies.

Sabríem immediatament en que es gasten tots els diners de govern, sabríem si en montilla té o no té el batxillerat o si els “estudis” d’en saura són imaginaris, sabríem a qui es contracten els “estudis” que encarrega el govern, i si els “estudis” fets per a justificar l’aberració de fer un túnel sota els fonaments de la Sagrada Família els han fet uns txitxarel·los a sou. De fet sobre aquest últim punt, 6.600 experts de tot el món han manifestat que és una bogeria fer aquest túnel, i alguns que no existeix tecnologia actualment per tal de garantir que no resultarà malmesa o s’esfondrarà. Imagineu-vos que fa poc s’ha enfondrat l’arxiu nacional històric de colònia, a alemanya.

sossagradafamilia_250x250_catalaL’opinió del professor del Catedràtic del prestigiós MIT, expressada en aquesta carta enviada a ridao, és que posar en risc així la Sagrada Família és una bogeria pròpia de bàndals, recollida al web de SOS Sagrada Família, amb moltes més opinions.

Visita:

http://www.sossagradafamilia.org/catala/index_catala.html

Aquí pots enviar un email contra aquesta monstruossitat.

 

Alan Mutter també ens informa que la publicitat online va caura un 13.4% fins arribar a $696.3 milions, el primer trimestre de 2009.

La situació és complicada per a la premsa tradicional. 

Un en parlava l’11 de Marça a El diari New York Times ven gran part del seu emblemàtic edifici.

El cert és que tots ens hem de reinventar i innovar.

La bandera de la Nació Catalana oneja a Amèrica amb les de països lliures. Gràcies Amèrica!. Thank You America!.

Dilluns, abril 20th, 2009

2009-04-20-gracies_america_tallat

El govern d’Amèrica fa un especial sobre els Drets Humans. I a pantalla complerta, una gran imatge mostra la bandera del nostre País, onejant d’igual a igual amb la bandera d’altres països lliures, i al costat de la de la unió europea.

Deixeu-me oferir unes paraules d’agraiment als meus amics Americans. Abaix els links a més informació.

 

Dear American friends, people that love the Freedom…

Thank you

Thank you from the very deep of my inside.

This flag, our Catalan flag: “la senyera” waving at the same level of the flags of free countries makes me feel like an human being with the same human rights, and an human being that have hope of Freedom for my future sons.

Freedom for Catalonia is freedom for one of the most ancient Nations in the world… that were made slaves by the imposition of weapons. The end of a shame for the human kind. 

Many studies point to that Cristòfol Colom, the discoverer of America was Catalan, working for the Catalan Country.

This doesn’t matters. The truth appears always.

The important thing is that today so many Catalans are happy like me, and grateful to such big and generous Country: The United States.

You’ve many friends here.

Thank you.

USA is great!!! Thank You America.

En Català / In Catalan:

Estimats amics, persones que estimeu la Llibertat … 

Gràcies

Gràcies des del fons del meu interior.
Aquesta bandera, la nostra bandera Catalana: “la senyera”, onejant al mateix nivell que les banderes dels països lliures em fa sentir com un ésser humà amb els mateixos drets humans, i un ésser humà que té l’esperança de Llibertat per als meus futurs fills. 

La Llibertat de Catalunya és la Llibertat per a una de les més antigues Nacions en el món … que van ser fetes esclaves per la imposició de les armes. La fi d’una vergonya per a la humanitat. 

Molts estudis apunten que Cristòfol Colom, el descobridor d’Amèrica, era Català treballant per al País Català. 

Això no importa. La veritat sempre apareix. 

L’important és que avui tants catalans són feliços com jo, tot gràcies a aquest gran i generós país: Els Estats Units. 

Hi teniu molt amics aquí. 

Gràcies.

 

El Departament d’Estat del govern Nord Americà, responsable de la política exterior i dirigit per Hillary Clinton, qui fa uns dies fou preguntada sobre si donaria suport a la Indepèndencia de Catalunya (veure vídeo) és la responsable d’aquest departament.

 

Font: The United States of America, special declaration of Human Rights of United Nations

Font: Departament d’Estat Nord Americà

Via: Racó Català

Via: Vilaweb

Enllaç: Declaració Universal dels Drets Humans

Ho va descobrir: Josep Sort

Més enllaços: latafanera

Més enllaços: Xavier Cavallé l’home dibuixat

Més enllaços: Eduard Gamonal

Més enllaços: Catalunya Acció Internacional

Més enllaços: Es Poblat d’en Talaiòtic

Més enllaços: Lobby per la Independència

[Actualització 2009-04-21 01:25]

Més enllaços: avui.cat

Fascism against the Catalan Culture again. financial times helping the spanish nationalists with lies

Dijous, abril 16th, 2009

financial-timesAquest article és la meva resposta a l’article publicat pel financial times que els he enviat per e-mail a help@ft.com.  Descarregar còpia local en PDF. Descarregar traducció de l’article feta amb google translate al Català en PDF.

This post is my reply sent by e-mail to help@ft.com to an article published by the financial times. Download a local copy in PDF.

 

Dear Sirs,

    I’m very disappointed with the lack of accuracy and quality of your article “Spain’s ‘coffee for all’ can be a bitter brew”.
     If you plan to write something, be sure to be accurate and impartial with your information.

    If you plan to write about the Nations that are imprisoned in a country: without the right to vote a referendum of self-determination, be sure not to hire a spanish-nationalist that for sure doesn’t know the Culture and the Languages: Catalan, Euskera, Galician. You may understand that many spaniards want the eradication of the others Nations Culture.
    You said:
    “Catalan speakers, ironically, can be very protective of their own language while simultaneously mocking the pretensions of Valenciano and Mallorquí, the Catalan dialects of Valencia and Mallorca, to an independent existence.”

    Have you any source for this article more than the opinion of your partial writer?. Could you give accredited sources about all the rubbish you published?.
    Do you know that the scientific community determined the unity of the Catalan language?.
    Do you know that the Catalan teaching model was approved by the European Union?.
     Do you know that Catalonia has the a fewer number of public workers in all the “spanish” state for every 1.000 inhabitants?.
    Did you review the fiscal balances published by the spanish government so you can see that spain is maintained economically only by Catalonia, Valencian Country, Balearic Islands, and Madrid?.
    Do you know that in the Basque Country the Basque nationalist, the majority of the population, have not lost positions as you said in the article, but the spanish government made illegal a political party voted for by more than 100.000 people and this is the cause they could govern there by joining the spanish left PSOE and the spanish right PP (both parties spanish nationalists)?
    For God’s sake, do you know anything? Did you review any source of your writer Victor Mallet in Madrid?

    I’m Catalan and your article is a shame and an insult.

    As a result of this, you have lost one customer, I wont recommend anyone to buy the newspaper because the information you are giving is not neither reliable nor accurate.

 

Carles

——————————————————–

Traducció al Català emprant google translate:

Benvolguts senyors: 

 

     Estic molt decebut amb la falta d’exactitud i la qualitat del seu article “Espanya del« cafè per a tothom “pot ser una cervesa amarga”. 

     Si va a escriure alguna cosa, assegura’t de ser precisa i imparcial amb les vostres dades. 

 

     Si va a escriure sobre les Nacions que estan empresonats en un país: sense dret de vot d’un referèndum de lliure determinació, assegureu-vos de no contractar a un espanyol-nacionalista que segurament no coneix la cultura i els idiomes: català , l’euskera, Galizia. Vostè pot entendre que molts espanyols desitgen l’eradicació de les altres Nacions Cultura. 

     Vostè ha dit: 

     “Català oradors, irònicament, pot ser molt protectors de la seva pròpia llengua, alhora, burlant de les pretensions de Valencià i Mallorquí, els dialectes del català de València i Mallorca, a una existència independent”. 

 

     Té alguna font per aquest article més de l’opinió de la seva parcial escriptor?. Podria donar-me fonts acreditades de tots els que publiquen les escombraries?. 

     Sap vostè que la comunitat científica va determinar la unitat de la llengua catalana?. 

     Sap vostè que el model català d’ensenyament va ser aprovada per la Unió Europea?. 

     Sabia vostè que Catalunya té un menor nombre d’empleats públics a tots els “espanyol” l’Estat per cada 1.000 habitants?. 

     T’ha revisar els saldos fiscals publicades pel govern espanyol perquè pugui veure que Espanya es manté econòmicament només per Catalunya, País Valencià, Illes Balears, i Madrid?. 

     Sabia que al País Basc els nacionalistes bascos, la majoria de la població, no han perdut posicions com vostè ha dit en l’article, però el Govern espanyol declara il legal un partit polític votat per més de 100.000 persones i aquesta és la causa podrien governar allà per unir-se a l’esquerra del PSOE espanyol i el dret espanyol PP (ambdues parts nacionalistes espanyol)? 

     Per l’amor de Déu, saps alguna cosa? T’ha revisar qualsevol font de la seva escriptor Victor Mallet a Madrid? 

 

     Sóc català i el seu article és una vergonya i un insult. 

 

     Com a resultat d’això, han perdut un client, que sol recomanar a ningú a comprar el diari perquè la informació que estan donant no és ni fiable ni precisa. 

 

Carles

 

——————–

 

patxi_zapateroTo finish I attach the videos of the PSOE lairs, prime miniter zapatero caught lying saying that he was going to support the Catalan new Estatute. Later patxi lópez, now the Lehendakari of the Basque Country saying that he was not going to pact with PP to govern in Basque Country. More lies.

Per a acabar afegeixo els vídeos dels mentiders del PSOE, el president d’espanya zapatero mentint dient que donaria suport a l’Estatut de Catalunya. Després patxi lópez, ara el Lehendakari del País Basc dient que no pactaria amb el PP per governar al País Basc. Més mentides.

Més informació: directe.cat

[Actualització – Update 2009/04/17]

Imatge de l'article de Victor Mallet al ft 25 de Novembre de 2008Directe.cat ens informa de que aquest corresponsal de ft porta sis mesos a l’estat espanyol i que quan va arribar va escriure un article (traducció al Català) elogiant als Catalans. Què li ha passat a madrid?

Directe.cat informs (translated to Englihs) that this ft’s reporter has been in the spanish state for six months only and when he arrived he wrote an article about how great were the Catalans. What happened to him in madrid?.

Catalonia tries to avoid Spain’s blues By Victor Mallet in Barcelona Published: November 25 2008 01:34″

 

Còpia local del PDF de ft a on Victor Malet elogiant als Catalans.

Local copy in PDF of the ft’s article by Victor Malet about how great Catalans are.

 

[Actualització 2009-04-20 21:18]

He rebut un mail de FT. Us l’adjunto:

Dear Carles,

Thank you for your feedback.

We have forwarded your comments and suggestions to the relevant department
for their attention.

The Financial Times values the opinions and contributions of our customers
highly and your comments may be used as a basis for future research when
planning changes to content and design.

Kind Regards,

Theresa Brown
FT General Enquiries

Una bandera Catalana representarà tota la humanitat

Dilluns, abril 6th, 2009

Bandera Catalana de la Humanitat per Marc ArroyoFeia uns dies us parlava del concurs d’Ad-busters en que participava, un Català: Marc Arroyo.

Doncs bé, va guanyar!.

Us enllaço a continuació l’entrevista que li han fet a SMS25. No us la perdeu.

Vídeo: pregunten a Hillary Clinton si donarà suport a la Independència d’Escòcia, Gales i Catalunya

Diumenge, març 15th, 2009

Sara Medi Jones, assistent, pregunta a Hillary Clinton si donarà suport a una eventual independència de Escòcia, Gales, o Catalunya. Clinton respon que ella no interfereix en assumptes interns de països europeus.

Un assumpte intern és quan una regió vol negociar més autonomia, però deixa de ser un assumpte intern quan una Nació proclama la Independència i crea el seu estat com va fer Kosova.

Via: British Nationalists in Wales WATCH

També en parla: Es Poblat d’en Talaiòtic

El diari New York Times ven gran part del seu emblemàtic edifici

Dimecres, març 11th, 2009

El diari New York Times ha venut gran part de la seva seu: 21 pisos, de la illa de Manhattan, a la 8a avinguda, a Nova York.

La transacció li ha suposat 255 milions de dòlars d’ingressos.

A l’hora ha llogat les mateixes oficines als compradors, W. P. Carey & Company, per 24 milions de dòlars l’any amb una opció a recomprar-lo per 250 milions de dòlars durant els primers 10 anys.

D’aquesta manera han aconseguit liquiditat en aquests moments de baixada d’ingressos per publicitat.

Via: ALT1040

Més informació: 233 grados

10.000 a Brussel·les, quan les dictadures i la manipulació són impotents davant les noves tecnologies i la globalització

Diumenge, març 8th, 2009

 

Amb l’esdeveniment de 10.000 a Brussel·les ha quedat clara una cosa:

La informació no es pot manipular. Per que si ho fas acabes descobert, desacreditat i la gent marxa a mitjans dels que es puguin refiar.

Tot el món s’ha fet ressò de la situació a Catalunya gràcies a aquesta manifestació, i les imatges que demostren que ha estat un èxit no permeten gaires maniobres mesquines.

Adjuntem algunes informacions d’aquest increible esdeveniment:

Agència efe: PDF en Català indicant que la policia de Brussel·les deia que hi havia entre 3.000 i 5.000 manifestants.

Manifestació dels 10.000 a Brussel·lesFotografia de l’article d’El Punt.
pvbruselas3703094Enllaç a l’article de lavanguardia (diuen que hi havia 3.000 segons la policia belga i no entre 3.000 i 5.000 com indica l’agència efe)                       

La fotografia a l’esquerra és de la mateixa adreça web de la vanguardia.

Diverses fotografies de l’article de Vilaweb. Link al vídeo.

3552715_6895 3552715_6895_2 Vilaweb 10.000 a Brussel·les Vilaweb capcelera 10.000 a Brussel·les Vilaweb 10.000 a Brussel·les diversos mitjans

Imatge de Flanders TV
catalonia_is_not_spain

Articles apareguts al món:

FlandersNews: flandersnews_catalonia_catalunya_brussels_brusselales Independece for Catalonia

Libre Belgique: Les Catalans manifestent à Bruxelles pour l’indépendance

Le Soir: Manifestation pour l’indépendance de la Catalogne à Bruxelles i article ampliat (cal registrar-se gratuitament)

OK notizie a Itàtia: Manifestazione per l’indipendenza catalana a Bruxelles, gli organizzatori: è stato un successo

L’Expresso de Portugal: Bélgica: Milhares de manifestantes em Bruxelas a favor da autodeterminação da Catalunha

Le Figaro: 3000 manifestants pour la Catalogne

(A Le Figaro diuen que van venir independentistes Bascos, Venecians, Escocesos i Finesos)

RTL: Des Catalans manifestent à Bruxelles pour leur indépendance

La Jornada de Mèxic.

El Periódico de México

MBL.IS (Islàndia): 3.000 gengu fyrir frelsi Katalóníu

Times of Malta

Gara al País Basc

Breu comentari a USA Today

Ha estat un honor per a mi poder retransmetre aquesta informació des de Brussel·les i poder participar en aquest acte històric.

Actualització: 2009/03/10 vídeo de TV3

Vídeo a on va passant gent sense parar: :-)

Vídeo de “El Demà”:

Fotos del Flickr d’ Erik D’hamers:

erik_d_hamers-3336171697_95a4f49360_m erik_d_hamers-3336168003_d9cdfd59e5_m erik_d_hamers-3336075871_59aa9e351f_m

erik_d_hamers-3336111211_070ced0755_m erik_d_hamers-3336084765_9dfc1b1df8_m

erik_d_hamers-3336895366_9328e28a64_m erik_d_hamers-3336901936_ec7cc7ffab_m erik_d_hamers-3336916250_caea5591fd_m

erik_d_hamers-3336940114_4779b734c6_m erik_d_hamers-3336944002_25ccd5cbb8_m erik_d_hamers-3336975276_3271c3569f_m

erik_d_hamers-3336984946_f7444b31af_m erik_d_hamers-3336953676_3e7b9a3e88_m erik_d_hamers-3336988998_0fc5b4c4b0_m erik_d_hamers-3336996476_364d0324d0_m

Vídeo reportatge de Vilaweb cobrint el desplaçament a la manifestació, la manifestació i recollint opinions.

Excel·lent locució de Jordi Basté 10/03/2009 08:00 a Rac1:

Actualització 02/04/2009: M’arriba aquest excel·lent vídeo reportatge emés per Esglugues TV. El podeu veure a sota:

 

També incloc enllaç a l’article de Xavier Mir, un dels que encapçalaven la manifestació, a on es pot veure el debat que van fer a Esplugues TV persones com l’Alfons Lòpez Tena, l’Enric Massip i altres destacats lluitadors pel dret a l’autodeterminació del nostre poble.

Incloc també aquest vídeo de TV3, que sembla que comença a fer alló que és el seu deure, descobert gràcies a un altre post d’en Xavier Mir.

[2009-04-25] Incloc una foto de la Rosa:

10.000 a Brussel·les dsc08127

Un Català entre els finalistes a la bandera del mon

Dimecres, març 4th, 2009

n131964030541_7854 La revista Adbusters ha organitzat un concurs per escollir una bandera mundial que englobi la humanitat.

El Català Marc Arroyo ha quedat entre els 32 finalistes, d’entre més de 1.000 propostes i la seva proposta és entre les 5 més votades.

Marc Arroyo explica que ell és d’una nació prohibida amb una bandera que li és imposada i per això ha volgut crear una bandera que sigui un símbol universal.

S’ha creat el grup de Facebook Jo també vull que la bandera del mon sigui d’un Català per a donar-li suport.

Podeu votar a la plana d’adbusters aquí: http://www.adbusters.org/campaigns/oneflag/entries

flag_gallery_banner_v2

Via: SMS25

Tanca el diari americà The Rocky Mountain

Dimarts, març 3rd, 2009

a_rocky

0235announcement_t335

El diari americà The Rocky Mountain tanca després d’haver estat posat a la venda i que cap comprador s’hi interesés.

La crisi i la irrupció de les noves tecnologies estan revolucionant el mon.

Matthew Roberts, l’editor multimèdia del diari, ha creat un vídeo en alta definició de la darrera edició.


Final Edition from Matthew Roberts on Vimeo.

És realment interessant de veure.

Via ALT1040.