Fascism against the Catalan Culture again. financial times helping the spanish nationalists with lies

financial-timesAquest article és la meva resposta a l’article publicat pel financial times que els he enviat per e-mail a help@ft.com.  Descarregar còpia local en PDF. Descarregar traducció de l’article feta amb google translate al Català en PDF.

This post is my reply sent by e-mail to help@ft.com to an article published by the financial times. Download a local copy in PDF.

 

Dear Sirs,

    I’m very disappointed with the lack of accuracy and quality of your article “Spain’s ‘coffee for all’ can be a bitter brew”.
     If you plan to write something, be sure to be accurate and impartial with your information.

    If you plan to write about the Nations that are imprisoned in a country: without the right to vote a referendum of self-determination, be sure not to hire a spanish-nationalist that for sure doesn’t know the Culture and the Languages: Catalan, Euskera, Galician. You may understand that many spaniards want the eradication of the others Nations Culture.
    You said:
    “Catalan speakers, ironically, can be very protective of their own language while simultaneously mocking the pretensions of Valenciano and Mallorquí, the Catalan dialects of Valencia and Mallorca, to an independent existence.”

    Have you any source for this article more than the opinion of your partial writer?. Could you give accredited sources about all the rubbish you published?.
    Do you know that the scientific community determined the unity of the Catalan language?.
    Do you know that the Catalan teaching model was approved by the European Union?.
     Do you know that Catalonia has the a fewer number of public workers in all the “spanish” state for every 1.000 inhabitants?.
    Did you review the fiscal balances published by the spanish government so you can see that spain is maintained economically only by Catalonia, Valencian Country, Balearic Islands, and Madrid?.
    Do you know that in the Basque Country the Basque nationalist, the majority of the population, have not lost positions as you said in the article, but the spanish government made illegal a political party voted for by more than 100.000 people and this is the cause they could govern there by joining the spanish left PSOE and the spanish right PP (both parties spanish nationalists)?
    For God’s sake, do you know anything? Did you review any source of your writer Victor Mallet in Madrid?

    I’m Catalan and your article is a shame and an insult.

    As a result of this, you have lost one customer, I wont recommend anyone to buy the newspaper because the information you are giving is not neither reliable nor accurate.

 

Carles

——————————————————–

Traducció al Català emprant google translate:

Benvolguts senyors: 

 

     Estic molt decebut amb la falta d’exactitud i la qualitat del seu article “Espanya del« cafè per a tothom “pot ser una cervesa amarga”. 

     Si va a escriure alguna cosa, assegura’t de ser precisa i imparcial amb les vostres dades. 

 

     Si va a escriure sobre les Nacions que estan empresonats en un país: sense dret de vot d’un referèndum de lliure determinació, assegureu-vos de no contractar a un espanyol-nacionalista que segurament no coneix la cultura i els idiomes: català , l’euskera, Galizia. Vostè pot entendre que molts espanyols desitgen l’eradicació de les altres Nacions Cultura. 

     Vostè ha dit: 

     “Català oradors, irònicament, pot ser molt protectors de la seva pròpia llengua, alhora, burlant de les pretensions de Valencià i Mallorquí, els dialectes del català de València i Mallorca, a una existència independent”. 

 

     Té alguna font per aquest article més de l’opinió de la seva parcial escriptor?. Podria donar-me fonts acreditades de tots els que publiquen les escombraries?. 

     Sap vostè que la comunitat científica va determinar la unitat de la llengua catalana?. 

     Sap vostè que el model català d’ensenyament va ser aprovada per la Unió Europea?. 

     Sabia vostè que Catalunya té un menor nombre d’empleats públics a tots els “espanyol” l’Estat per cada 1.000 habitants?. 

     T’ha revisar els saldos fiscals publicades pel govern espanyol perquè pugui veure que Espanya es manté econòmicament només per Catalunya, País Valencià, Illes Balears, i Madrid?. 

     Sabia que al País Basc els nacionalistes bascos, la majoria de la població, no han perdut posicions com vostè ha dit en l’article, però el Govern espanyol declara il legal un partit polític votat per més de 100.000 persones i aquesta és la causa podrien governar allà per unir-se a l’esquerra del PSOE espanyol i el dret espanyol PP (ambdues parts nacionalistes espanyol)? 

     Per l’amor de Déu, saps alguna cosa? T’ha revisar qualsevol font de la seva escriptor Victor Mallet a Madrid? 

 

     Sóc català i el seu article és una vergonya i un insult. 

 

     Com a resultat d’això, han perdut un client, que sol recomanar a ningú a comprar el diari perquè la informació que estan donant no és ni fiable ni precisa. 

 

Carles

 

——————–

 

patxi_zapateroTo finish I attach the videos of the PSOE lairs, prime miniter zapatero caught lying saying that he was going to support the Catalan new Estatute. Later patxi lópez, now the Lehendakari of the Basque Country saying that he was not going to pact with PP to govern in Basque Country. More lies.

Per a acabar afegeixo els vídeos dels mentiders del PSOE, el president d’espanya zapatero mentint dient que donaria suport a l’Estatut de Catalunya. Després patxi lópez, ara el Lehendakari del País Basc dient que no pactaria amb el PP per governar al País Basc. Més mentides.

Més informació: directe.cat

[Actualització – Update 2009/04/17]

Imatge de l'article de Victor Mallet al ft 25 de Novembre de 2008Directe.cat ens informa de que aquest corresponsal de ft porta sis mesos a l’estat espanyol i que quan va arribar va escriure un article (traducció al Català) elogiant als Catalans. Què li ha passat a madrid?

Directe.cat informs (translated to Englihs) that this ft’s reporter has been in the spanish state for six months only and when he arrived he wrote an article about how great were the Catalans. What happened to him in madrid?.

Catalonia tries to avoid Spain’s blues By Victor Mallet in Barcelona Published: November 25 2008 01:34″

 

Còpia local del PDF de ft a on Victor Malet elogiant als Catalans.

Local copy in PDF of the ft’s article by Victor Malet about how great Catalans are.

 

[Actualització 2009-04-20 21:18]

He rebut un mail de FT. Us l’adjunto:

Dear Carles,

Thank you for your feedback.

We have forwarded your comments and suggestions to the relevant department
for their attention.

The Financial Times values the opinions and contributions of our customers
highly and your comments may be used as a basis for future research when
planning changes to content and design.

Kind Regards,

Theresa Brown
FT General Enquiries
Català-Catalunya English-USA Traduir a l'Anglès. Translate to English Compartir: La TafaneraIndependènciaCatosfera|FacebookTwitterFriend Feed|googleDeliciousDiggTechnoratiredditmixxyahoolivestumbleuponsimpy

Tags: , ,

4.085 visualitzacions - versió en PDF

També us podria resultar interessant:

2 Responses to “Fascism against the Catalan Culture again. financial times helping the spanish nationalists with lies”

  1. JoTGi ha dit:

    Moltes gràcies! A vegades va bé tenir algú que es preocupa per respondre articles no documentats en què, fins i tot, s’arriba a mentir. És realment patètic!

  2. Carles ha dit:

    Que es menteixi d’aquesta manera en articles del financial times és més que lamentable.
    the economist ja ha seguit una línia de dubtosa qualitat i sensacionalisme sempre, però fn era considerat un diari de més qualitat. Bàsicament és que no han contrastat res, s’han dedicat a publicar mentides sense revisar les fonts de l’escriptor nacionalista-espanyol. No podia restar callat!. :-)